Personvernerklæring - PROFIL dører og vinduer

Personvernerklæring

Personvernpolitikk

 

Det er veldig viktig for oss å ha tillit hos personer hvis personopplysninger vi behandler, og etterfølge lovbestemmelser som gjelder personvern.

Vi ønsker å opplyse om regler for hvordan vi innsamler, behandler, sikrer, formidler og bruker personopplysninger, og hvem du kan rette deg til ved spørsmål relatert til personopplysninger.

 

I samsvar med krav i EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av den 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning), heretter kalt „PVF”, informerer vi om følgende:

 

Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig, heretter kalt „den behandlingsansvarlige” er firma

Profil sp. z o. o.

 

Den behandlingsansvarlige svarer for at personopplysninger brukes på en trygg måte, i samsvar med formålet for deres innsamling og gjeldende lovbestemmelser.

 

Kontakt med den behandlingsansvarlige
Kontaktopplysninger om den behandlingsansvarlige:

– telefonnummer: +48 / 94 / 374-72-14

– e-post: biuro@okna-profil.pl

– korrespondanseadresse:

Profil sp. z o. o.

78-400 Szczecinek
Przemysłowa 6A
Polen


Generelle bestemmelser

Vi bruker personopplysninger som vi har fått tilgang til, kun med bestemte og rettslig begrunnede formål som disse opplysningene er blitt samlet med. Omfanget av personopplysninger, deres behandlingsformål, rettslig grunnlag for behandlingen, behandlingstid og kategorier av mottakere av personopplysninger, framkommer av rettslige forpliktelser som påhviler den behandlingsansvarlige, og av karakteren og omfanget av tiltak som foretas av personen hvis personopplysninger det gjelder (den registrerte).

 

 

Formål for behandling av opplysninger av den behandlingsansvarlige, rettslig grunnlag for behandlingen og lagringstid av personopplysninger:


Behandlingsformål: Gjennomføre tiltak etter anmodning fra den registrerte, før inngåelse av en avtale (f.eks. for å forberede et tilbud).

Rettslig grunnlag for behandling: Art. 6, ledd 1, bokstav b) i PVF („gjennomføring av en avtale”)

Lagringstid: Opplysninger blir lagret i perioden som er nødvendig for å gjennomføre, avvikle avtalen eller til den utløper, og til eventuelle krav foreldes.

 

Behandlingsformål: Inngå og gjennomføre en avtale (inkludert å sikre adekvat kvalitet på tjenester)

Rettslig grunnlag for behandling: Art. 6, ledd 1, bokstav b) i PVF („gjennomføring av en avtale”)

Lagringstid: Opplysninger blir lagret i perioden som er nødvendig for å gjennomføre, avvikle avtalen eller til den utløper, og til eventuelle krav foreldes.

 

Behandlingsformål: Drive direkte markedsføring (rette meldinger til utvalgte, enkelte kunder innenfor rammen av individuell kontakt, for å få en direkte reaksjon (tilbakemelding))

Rettslig grunnlag for behandling: Art. 6, ledd 1, bokstav f) i PVF („den behandlingsansvarliges berettigede interesser”)

 

 

 

Lagringstid: Opplysninger blir lagret i perioden når den behandlingsansvarlige utøver sin rettslig begrunnede interesse og til eventuelle krav foreldes.

Dersom den registrerte effektivt protesterer mot bruk av sine personopplysninger, vil den behandlingsansvarlige ikke behandle disse opplysningene lenger i forbindelse med direkte markedsføring.

 


Behandlingsformål: Drive markedsføring

Rettslig grunnlag for behandling: Art. 6, ledd 1, bokstav a) i PVF („samtykke fra den registrerte”)

Lagringstid: Opplysninger blir lagret til den registrerte trekker samtykket til behandling av personopplysninger til markedsføringsformål.

 

Behandlingsformål: Utstede, samle og lagre fakturaer og regnskapsdokumenter samt føre regnskap

Rettslig grunnlag for behandling: Art. 6, ledd 1, bokstav c) i PVF („oppfylling av en rettslig forpliktelse”), jfr. art. 74, ledd 2 i den polske loven om regnskapsføring, jfr. art. 86 §1 i den polske skatteloven.

Lagringstid: Opplysninger blir lagret til den lovpålagte lagringstiden av regnskap og regnskapsbevis utløper (dvs. i 5 år fra begynnelsen av året som kommer etter regnskapsåret som data gjelder for) og til eventuelle skatteforpliktelser foreldes.

 

Behandlingsformål: Gjennomføre servicetiltak

Rettslig grunnlag for behandling: Art. 6, ledd 1, bokstav b) i PVF („gjennomføring av en avtale”) eller Art. 6, ledd 1, bokstav c) i PVF („oppfylling av en rettslig forpliktelse”)

Lagringstid: Opplysninger blir lagret i 1 år etter utløpet av mangelansvaret eller fullført behandling av reklamasjonen, og deretter til eventuelle krav foreldes.

 

Behandlingsformål: Svare på en reklamasjon innen fristen og i en form som pålegges av loven

Rettslig grunnlag for behandling: Art. 6, ledd 1, bokstav c) i PVF („oppfylling av en rettslig forpliktelse”)

Lagringstid: Opplysninger blir lagret i 1 år etter utløpet av mangelansvaret eller fullført behandling av reklamasjonen, og deretter til eventuelle krav foreldes.

 

Behandlingsformål: La kunden uttrykke sin mening

Rettslig grunnlag for behandling: Art. 6, ledd 1, bokstav a) i PVF („samtykke fra den registrerte”)

Lagringstid: Opplysninger blir lagret til den registrerte trekker samtykket til behandling av personopplysninger til markedsføringsformål.

 

Behandlingsformål: Oppdage og forebygge misbruk

Rettslig grunnlag for behandling: Art. 6, ledd 1, bokstav c) i PVF („oppfylling av en rettslig forpliktelse”)

Lagringstid: Opplysninger blir lagret i avtaletiden, og deretter til eventuelle avtalefestede krav foreldes. Hvis den behandlingsansvarlige inndriver sine krav eller varsler de rette myndigheter, blir opplysninger lagret så lenge prosedyren varer og „i 5 år fra begynnelsen av året som kommer etter regnskapsåret da operasjoner, transaksjoner og behandling ble fullført, betalt, oppgjort eller foreldet”.

 

Behandlingsformål: Fastsette, beskytte og inndrive krav som stilles av eller mot den behandlingsansvarlige (inkludert å selge krav til en annen enhet)

Rettslig grunnlag for behandling: Art. 6, ledd 1, bokstav f) i PVF („den behandlingsansvarliges berettigede interesser”), jfr. art. 74, ledd 2 i den polske loven om regnskapsføring

Lagringstid: Opplysninger blir lagret:

til eventuelle avtalefestede krav foreldes;
hvis den behandlingsansvarlige inndriver sine krav innenfor rammen av en sivilrettslig sak eller regnskapsbevis (som kan inneholde personopplysninger) er gjenstand for en straffe- eller skattesak, må de oppbevares „i 5 år fra begynnelsen av året som kommer etter regnskapsåret da operasjoner, transaksjoner og behandling ble fullført, betalt, oppgjort eller foreldet”;
i perioden når den behandlingsansvarlige kan bli utsatt for rettslige konsekvenser av unnlatt forpliktelse, f.eks. bli ilagt en administrativ bot.

 

Mottakere av opplysninger
For å gjennomføre avtalen og sørge for korrekt fremgangsmåte, benytter den behandlingsansvarlige tjenester fra samarbeidende eksterne aktører (som f.eks. postvesen, bud, betalingsoperatører). Personopplysninger utleveres til eksterne aktører utelukkende når og i et sånt omfang som er nødvendig for å kunne gjennomføre behandlingsformålet. De eksterne aktørene kan bruke de utleverte personopplysningene kun for å gjennomføre oppgaven som er pålagt dem av den behandlingsansvarlige.

Personopplysninger kan bli utlevert til følgende mottakere som samarbeider med den behandlingsansvarlige:

aktører som fører post-, bud- og lignende tjenester (f.eks. firmaer som formidler budtjenester) – i et omfang som er nødvendig for å kunne gjennomføre leveransen og korrespondansen,
aktører som betjener betalinger med bankkort eller digitale betalingsløsninger – i et omfang som er nødvendig for å kunne betjene disse transaksjonene,
leasinggivere/ långivende aktører – i et omfang som er nødvendig for å kunne gjennomføre leasing- eller avdragsbetaling,
valgte aktører som virker på oppdrag fra den behandlingsansvarlige i forbindelse med betjening av regnskaps-, skatte-, rådgivnings-, retts- og vindikasjonssaker (inkludert aktører som kjøper krav) – i et omfang som er nødvendig for å kunne gjennomføre det spesifikke behandlingsformålet,
aktører som yter teknisk hjelp til den behandlingsansvarlige, og leverandører av IT-løsninger som lar den behandlingsansvarlige drive sin virksomhet (f.eks. leverandøren av programvarer, leverandøren av e-posttjenester og hosting) – den behandlingsansvarlige utleverer personopplysninger til den fortrolige leverandøren som virker på oppdrag fra den behandlingsansvarlige, kun i tilfelle og i et sånt omfang som er nødvendig for å kunne gjennomføre det spesifikke behandlingsformålet,
leverandører av tjenester som lar kunder uttrykke/publisere sin mening – i et omfang som er nødvendig for å uttrykke meningen.

Utlevering av opplysninger utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet
Personopplysninger utleveres ikke utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

 

Rettigheter til personen hvis personopplysninger blir behandlet av den behandlingsansvarlige
Behandling av personopplysninger krever ikke samtykke bl. a. hvis det er nødvendig å behandle personopplysninger for å gjennomføre avtalen, gjennomføre tiltak før inngåelse av en avtale, hvis det følger av en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige eller det er nødvendig for å gjennomføre den behandlingsansvarliges rettslig berettigede interesse. Hvis samtykket er nødvendig for å kunne behandle personopplysninger med et bestemt formål (f.eks. samtykke til bruk av informasjonskapsler), ber den behandlingsansvarlige om samtykket. Samtykket kan trekkes til enhver tid.

Hvis man trekker samtykket, vil opplysninger ikke lenger behandles i et omfang som man samtykket til, men trekking av samtykket vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som allerede hadde blitt gjennomført før samtykket ble trukket.

I lys av bestemmelser i PVF har den registrerte også rett til å anmode den behandlingsansvarlige om innsyn i, retting og sletting av personopplysninger („bli glemt”) eller begrensning av behandlingen, rett til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet.

Hvis personopplysninger behandles av hensyn til direkte markedsføring, kan man til enhver tid protestere mot behandling av personopplysninger til markedsføringsformål, inkludert profilering, i et omfang behandlingen er forbundet med direkte markedsføring.

For å utøve sine rettigheter skal man levere en søknad til den behandlingsansvarlige per e-post, brev eller personlig på den behandlingsansvarliges kontor. Den behandlingsansvarliges kontaktopplysninger er oppgitt i innledningen. For å være sikker på at søkeren er berettiget til å levere søknaden, kan den behandlingsansvarlige anmode om ytterligere opplysninger for å bekrefte søkerens identitet.

 

 

Det fremgår av bestemmelser i PVF i hvilket omfang man kan benytte alle de ovennevnte rettighetene. Det avhenger spesielt av det rettslige grunnlaget og formålet for behandling av personopplysninger av den behandlingsansvarlige. Man kan benytte de ovennevnte rettighetene ikke oftere enn en gang hver sjette måned. I lys av artikkel 12 i PVF kan den behandlingsansvarlige kreve et gebyr dersom anmodninger fra den registrerte er åpenbart grunnløse eller overdrevne, særlig dersom de gjentas.

 

Den registrerte har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, dvs. formannen for personvernetaten.

 

Plikt eller manglende plikt til å oppgi sine personopplysninger
Det er frivillig å motta den behandlingsansvarliges tjenester og formidle sine personopplysninger til den behandlingsansvarlige. Den registrerte er likevel forpliktet til å oppgi dem i forbindelse med:

inngåelse av en avtale med den behandlingsansvarlige – i dette tilfellet er det et avtalevilkår å oppgi sine personopplysninger, og den registrerte er forpliktet til å oppgi de nødvendige opplysningene hvis han/hun ønsker å inngå en avtale med den behandlingsansvarlige. Den registrerte blir hver gang informert om omfanget av opplysninger som er nødvendig for å inngå avtalen. Hvis opplysninger ikke oppgis, kan avtalen ikke inngås.
gjennomføring av forpliktelser som påhviler den behandlingsansvarlige på et rettslig grunnlag – i dette tilfellet er det et rettsvilkår som framgår av lovbestemmelser, som forplikter den behandlingsansvarlige til å behandle personopplysninger (f.eks. i forbindelse med plikten til å utstede, samle og lagre fakturaer og regnskapsdokumenter samt føre regnskap). Hvis opplysninger ikke oppgis, vil den behandlingsansvarlige ikke kunne gjennomføre sine forpliktelser, og følgende vil avtalen ikke kunne inngås.


Bruk av opplysninger med reklameformål


8.1 Informasjonskapsler (cookies)

Den behandlingsansvarliges nettsider bruker informasjonskapsler („cookies”), som er tekstfiler som blir lagret på brukerenheten. Disse filene lar analysere måten man bruker nettsiden på og identifisere brukerens nettleser. Ved å sette rette innstillinger i nettleseren kan man blokkere nedlasting av cookies – men det kan begrense nettsidens funksjonalitet.


Den behandlingsansvarlige kan behandle opplysninger som står i informasjonskapsler for å analysere anonymt hva besøkende gjør på nettsiden, kartlegge deres aktiviteter (f.eks. når de åpner bestemte nettsider) for å vise dem reklamer som er tilpasset til deres forventede interesser, også når de besøker andre nettsider som er partnere i reklamenettet til Google Inc. og Facebook Ireland Ltd. samt for å forbedre forvaltning av den behandlingsansvarliges nettsteder.

 

 

8.2 Hvordan kan man blokkere lagring av informasjonskapsler?

For å blokkere lagring av informasjonskapsler, må brukeren gå til innstillinger i nettleseren og godta lagring av informasjonskapsler kun når han/hun samtykker til det.

For å godta at den behandlingsansvarlige bruker informasjonskapsler og blokkere samtidig informasjonskapsler til tredjepartsfirmaer, skal du velge „Blokker informasjonskapsler fra tredjepartenes nettsteder” i nettleserens innstillinger.

 

 

8.3 Konkurranser, markedsførings- og meningsundersøkelser

Alle konkurranser og tilbud har sitt eget reglement. For å delta, bes brukeren om å oppgi sine personopplysninger som omtales i reglementet, og samtykke – også til at organisatoren av konkurransen bruker personopplysninger innenfor rammen av en markeds- eller meningsundersøkelse med hjelp av telekommunikasjonsenheter (telefonnummer, e-postadresse), for å la den behandlingsansvarlige gjennomføre direkte markedsføring.
Personopplysninger som oppgis, vil bli behandlet for å gjennomføre konkurransen, informere om premien samt i forbindelse med markeds- eller brukermeningsundersøkelser.

Svar som gis innenfor rammen av markeds- eller meningsundersøkelser, blir ikke utlevert til tredjepersoner eller publisert.

 

Nettanalyse
Den behandlingsansvarlige benytter Google Analytics, som er en nettanalysetjeneste som leveres av Google. Google Analytics analyserer hva brukeren gjør på nettsiden med hjelp av informasjonskapsler. Opplysninger om hvordan brukeren benytter nettsiden (inkludert brukerens IP-adresse), som leveres av informasjonskapsler, blir formidlet til Google og oppbevart på serverne i USA. Google vil bruke disse dataene til å analysere bruk av nettsiden, lage rapporter for nettsider som benytter Google Analytics, og gjennomføre andre tjenester. Google kan også formidle disse opplysningene til tredjeparter, så vidt det kreves av loven eller hvis tredjepartene behandler disse opplysningene på vegne av Google.

Ved å bruke nettsiden samtykker brukeren til å ha sine opplysninger behandlet av Google på en måte og med formål som beskrives ovenfor.

Nettsiden analyseres av Google Analytics med utvidelsen „_anonymizeIp()” og derfor blir IP-adresser behandlet i en forkortet form, som gjør det umulig å knytte adressen til den enkelte brukeren.

Brukeren kan slå av informasjonskapsler ved å velge passende innstillinger i nettleseren. Det kan begrense nettsidens funksjonalitet, og det kan være umulig å bruke nettsidens alle funksjoner.

Man kan til enhver tid trekke samtykket til nedlasting og innsamling av personopplysninger med konsekvenser for fremtiden.

For å ikke tillate oversending av data som blir generert av informasjonskapsler og vedrører brukerens bruk av nettsiden (inkl. IP-adresse), til Google og deres behandling av Google, er det nok å laste ned og installere i nettleseren plug-ins, som er tilgjengelig på følgende adresse: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Serverloggfiler
Nettleseren formidler opplysninger om hva brukeren gjør på den behandlingsansvarliges nettsider. Disse opplysningene lagres i serverloggfiler. Data som blir registrert på den måten, inneholder følgende opplysninger: dato og klokkeslett for forespørselen, navn på nettsiden som åpnes, overført datamengde samt opplysninger om produktversjon av nettleseren som brukes, IP-adresse, URL til referansesiden (adressen til nettsiden som brukeren ble omdirigert fra).

Registreringer i serverloggfiler blir analysert for å fjerne feil, forvalte serverens effektivitet, beskytte mot DDoS angrep og tilpasse tilbudet.

 

Automatiserte avgjørelser og profilering
Personopplysninger vil ikke være gjenstand for automatiserte avgjørelser, som har rettsvirkning for den registrerte, herunder profilering.

 

 

Sluttbestemmelser
Den behandlingsansvarliges nettsider kan inneholde lenker (koblinger) til andre nettsider. Sånne nettsider virker uavhengig av den behandlingsansvarlige og kan på ingen måte bli overvåket av den behandlingsansvarlige. Når du går over til andre nettsider, anbefaler den behandlingsansvarlige at du blir kjent med deres egne personvernerklæringer. Den behandlingsansvarlige kan ikke holdes ansvarlig for regler for behandling av opplysninger av disse nettsidene.

Ta kontakt med oss

    © 2023 PROFIL vindus- og dørfabrikk. Alle rettigheter forbeholdt.

    Implementering av nettsider: KULIKOWSKI-IT.pl Nettsteder Szczecin